RSS

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
ภายใต้แนวคิด “พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้วยระบบออนไลน์

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ และเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีนี้ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวรายงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 48)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 17-19  สิงหาคม 2564  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทย และเพื่อกระตุ้นให้เยาวนและประชาชนทั่วไป มีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น และรู้จักการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อันได้

  1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ จัดบริเวณชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
    2. นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมของหลักสูตรและศูนย์ต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบออนไลน์ตลอดเดือนสิงหาคม
    3. การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนน์ ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2564
Back
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery