RSS

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ประจำปีการศึกษา 2564
“ครูยุคใหม่ ห่างไกลโควิด ใส่ใจลูกศิษย์ศิษย์ ชีวิตพัฒนา” 

          วันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 “ครูยุคใหม่ ห่างไกลโควิด ใส่ใจลูกศิษย์ศิษย์ ชีวิตพัฒนา” โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการที่ได้จัดทาระหว่างการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ภายในนิทรรศการประกอบด้วย การแสดงจินตลีลาจีน โดย โรงเรียนขาณุวิทยา  การแสดงวงดนตรีสตริงคอมโบ โดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร การเสวนาหัวข้อ “เปิดมุมมองใหม่กับการเรียนการสอนในยุค New Normal”  และ เสวนา เรื่องพี่สอนน้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวน 63 ศูนย์ฝึก รวมทั้งสิ้น 474 คน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565 ณ ลานหน้าอาคารนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a9057_resize
 
Download
1k8a9056_resize
 
Download
1k8a9054_resize
 
Download
1k8a9053_resize
 
Download
1k8a9052_resize
 
Download
1k8a9051_resize
 
Download
1k8a9049_resize
 
Download
1k8a9048_resize
 
Download
1k8a9047_resize
 
Download
1k8a9045_resize
 
Download
1k8a9044_resize
 
Download
1k8a9042_resize
 
Download
1k8a9040_resize
 
Download
1k8a9039_resize
 
Download
1k8a9036_resize
 
Download
1k8a9030-1_resize
 
Download
1k8a9028_resize
 
Download
1k8a9026_resize
 
Download
1k8a9024_resize
 
Download
1k8a9023_resize
 
Download
1k8a9022_resize
 
Download
1k8a9020_resize
 
Download
1k8a9018_resize
 
Download
1k8a9016_resize
 
Download
1k8a9015_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery