RSS

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ประจำปีการศึกษา 2564
“ครูยุคใหม่ ห่างไกลโควิด ใส่ใจลูกศิษย์ศิษย์ ชีวิตพัฒนา” 

          วันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 “ครูยุคใหม่ ห่างไกลโควิด ใส่ใจลูกศิษย์ศิษย์ ชีวิตพัฒนา” โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการที่ได้จัดทาระหว่างการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ภายในนิทรรศการประกอบด้วย การแสดงจินตลีลาจีน โดย โรงเรียนขาณุวิทยา  การแสดงวงดนตรีสตริงคอมโบ โดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร การเสวนาหัวข้อ “เปิดมุมมองใหม่กับการเรียนการสอนในยุค New Normal”  และ เสวนา เรื่องพี่สอนน้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวน 63 ศูนย์ฝึก รวมทั้งสิ้น 474 คน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565 ณ ลานหน้าอาคารนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a9014_resize
 
Download
1k8a9013_resize
 
Download
1k8a9012_resize
 
Download
1k8a9011_resize
 
Download
1k8a9008_resize
 
Download
1k8a9007_resize
 
Download
1k8a9006_resize
 
Download
1k8a9005_resize
 
Download
1k8a9004_resize
 
Download
1k8a9003_resize
 
Download
1k8a9002_resize
 
Download
1k8a9001-1_resize
 
Download
1k8a8999_resize
 
Download
1k8a8998_resize
 
Download
1k8a8996_resize
 
Download
1k8a8994-1_resize
 
Download
1k8a8993-1_resize
 
Download
1k8a8992-1_resize
 
Download
1k8a8990_resize
 
Download
1k8a8988_resize
 
Download
1k8a8985_resize
 
Download
1k8a8984_resize
 
Download
1k8a8980-1_resize
 
Download
1k8a8977-1_resize
 
Download
1k8a8974-1_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery