RSS

เปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34

    วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธิเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34 “ราชภัฏจิตอาสา อนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดค่าอาสาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดค่ายอาสาฯ พร้อมด้วยคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดค่าอาสา ณ คลองน้ำไหลโฮมสเตย์ จังหวัดกำแพงเพชร

    มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ  ได้รวมกลุ่มกันในการดำเนินการจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ขึ้นโดยเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม  สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนด้วยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง  ถือเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ต่อไปได้ ตลอดจนเป็นการร่วมกันกระทำความดีสู่ท้องถิ่นและชุมชน 

     สำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2565  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีจิตสาธารณะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และเพื่อสร้างเครือข่าย และความสามัคคีของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงจากชมรมเชียร์หรีดดิง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  พิธีพิธีลงนาม MOU “ราชภัฏจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ” กิจกรรม “ราชภัฏรวมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ณ อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อยับยั้งไฟป่า กิจกกรรม ารสร้างฝายชะลอน้ำ และพิธีส่งมอบธงค่ายอาสาให้เจ้าภาพ ครั้งที่ 35 ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นต้น

 

 

 

Back
 
 
Powered by Phoca Gallery