RSS

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET  วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

          วันที่ 23 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET  วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

          รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET  วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เวลา 08.30 น. ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เวลา 09.30 น. กิจกรรมเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาคะแนน O-NET ระดับชั้น ม.6  โดยอาจารย์ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิส หรือครูซุปเค และเวลา 13.30 น. กิจกรรมเตรียมความพร้อมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคะแนน O-NET ระดับชั้น ม.6 นายชัยธวัช มโนชัยเจริญกุล หรือครูดิว

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ตาก สุโขทัย และพิจิตร ได้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผลการสอบ O-NET ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นที่ ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งมีกระบวนการขับเคลื่อนโดยการจัดสรรงบประมาณลงสู่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

Back
img_9924_resize
 
Download
img_9922_resize
 
Download
img_9920_resize
 
Download
img_9915_resize
 
Download
img_9912_resize
 
Download
img_9908_resize
 
Download
img_9897_resize
 
Download
img_9892_resize
 
Download
img_9889_resize
 
Download
img_9887_resize
 
Download
img_9882_resize
 
Download
img_9878_resize
 
Download
img_9865_resize
 
Download
img_9856_resize
 
Download
img_9853_resize
 
Download
img_9852_resize
 
Download
img_9839_resize
 
Download
img_9834_resize
 
Download
img_9827_resize
 
Download
img_9825_resize
 
Download
img_9822_resize
 
Download
img_9818_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery