RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนด
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัยและสำนัก สถาบัน และกอง

    วันที่ 16 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัยและสำนัก สถาบัน และกอง ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
---
     EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะต้องดำเนินการจัดส่งข้อมูล โครงร่างองค์กร (OP) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx และข้อมูลพื้นฐาน Data Set ปีการศึกษา 2566 บันทึกผ่านระบบ Che Qa Online ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
---
      ในการนี้ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี กำหนดให้มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน และกอง จัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) มายังงานมาตรฐานภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อนำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันวิพากษ์ และได้กำหนดจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ดังนี้
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดที่ 1 การนำองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 8 มีนาคม 2567 หมวดที่ 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 9 เมษายน 2567 หมวดที่ 3 ลูกค้าและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 หมวดที่ 4 การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 หมวดที่ 5 บุคลากรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป

Back
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery