RSS

การประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

     วันที่ 27 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Acadamy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) หรือ "ธัชชา" และ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การผลิตและการพัฒนาครู โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

     จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

         เวลา 10.30 น. ประชุมสัมมนา เรื่อง "อว.สร้างชาติ" การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัยเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัตรและความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Back
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 
Download
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 
Download
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 
Download
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 
Download
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 
Download
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 
Download
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 
Download
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery