RSS

โครงการประชุมเครือข่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และแข่งขันทักษะการออกแบบ ครั้งที่ 4 

 

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการประชุมเครือข่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และแข่งขันทักษะการออกแบบ ครั้งที่ 4 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก กล่าวรายงาน

 สำหรับการจัดการศึกษาด้านการออกแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีแนวโน้มที่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเตรียมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพด้านผลงานและทิศทางการศึกษา

ดังนั้นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จึงดำเนินการจัดโครงการประชุมเครือข่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และแข่งขันทักษะการออกแบบ ครั้งที่ 4 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดกำแพงเพชร โดยกิจกรรมการประชุมเครือข่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ การแข่งขันทักษะของนักศึกษา การแข่งขันทักษะ Sketch Design การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การแข่งขันทักษะการถ่ายภาพ และการแข่งขันการนำเสนอสร้างสรรค์ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์นักศึกษาของแต่ละสถาบัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อประชุมเครือข่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตร สาขาวิชาออกแบบ
  2. เพื่อแข่งขันทักษะ Sketch Design ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทักษะการถ่ายภาพ และแข่งขันทักษะการนำเสนอสร้างสรรค์
  3. เพื่อแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบของคณาจารย์ นักศึกษาของแต่ละสถาบัน
  4. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรออกแบบ ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ สู่สาธารณะ
Back
1k8a0665_resize
 
Download
1k8a0663_resize
 
Download
1k8a0661_resize
 
Download
1k8a0658_resize
 
Download
1k8a0657_resize
 
Download
1k8a0655_resize
 
Download
1k8a0653_resize
 
Download
1k8a0651_resize
 
Download
1k8a0646_resize
 
Download
1k8a0639_resize
 
Download
1k8a0633_resize
 
Download
1k8a0630_resize
 
Download
1k8a0627_resize
 
Download
1k8a0626_resize
 
Download
1k8a0622_resize
 
Download
1k8a0621_resize
 
Download
1k8a0619_resize
 
Download
1k8a0614_resize
 
Download
1k8a0611_resize
 
Download
1k8a0610_resize
 
Download
1k8a0608_resize
 
Download
1k8a0607_resize
 
Download
1k8a0605_resize
 
Download
1k8a0602_resize
 
Download
1k8a0601_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery