RSS

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม ครั้งที่ 1/2563       

                วันศุกร์ที 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา และแกนนำวิศวกรสังคมที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิศวกรสังคม” เพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศเมื่อวันที่ 17 - 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้นำเสนอผลการอบรมต่ออธิการบดี โดยได้ร่วมนำเสนอแนวทางและแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาวิศวกรสังคม
                โดยในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม โดยประกอบด้วย ผู้นำและสมาชิกองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา ผู้นำและสมาชิกสโมสรคณะ ผู้บริหารคณะที่ดูแลงานกิจการนักศึกษาร่วมเป็นกรรมการ
                โดยในวันนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ โดยมีท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก เป็นประธาน พร้อมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนและจัดทำร่างประกาศ เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2564 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นี้ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้มีทักษะวิศวกรสังคม ภายในปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน

Back
img_9836_resize
 
Download
img_9835_resize
 
Download
img_9834_resize
 
Download
img_9833_resize
 
Download
img_9832_resize
 
Download
img_9831_resize
 
Download
img_9830_resize
 
Download
img_9829_resize
 
Download
img_9828-1_resize
 
Download
img_9827_resize
 
Download
img_9826_resize
 
Download
img_9825-1_resize
 
Download
img_9824-1_resize
 
Download
img_9823_resize
 
Download
img_9822_resize
 
Download
img_9821_resize
 
Download
img_9820_resize
 
Download
img_9819_resize
 
Download
img_9818-1_resize
 
Download
img_9817-1_resize
 
Download
img_9815_resize
 
Download
img_9814_resize
 
Download
img_9813_resize
 
Download
img_9812-1_resize
 
Download
img_9811-1_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery