RSS

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

                วันที่ 21 สิงหาคม 2562 งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมไปถึงทักษะการใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยในปีนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,500 คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน จึงได้สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับนักศึกษา ปฏิเสธและห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 อีกด้วย

Back
img_9435 2_resize
 
Download
img_9434 2_resize
 
Download
img_9427 2_resize
 
Download
img_9426 2_resize
 
Download
img_9425 2_resize
 
Download
img_9424 2_resize
 
Download
img_9423 2_resize
 
Download
img_9422 2_resize
 
Download
img_9421 2_resize
 
Download
img_9420 2_resize
 
Download
img_9419 2_resize
 
Download
img_9417 2_resize
 
Download
img_9414 2_resize
 
Download
img_9413 2_resize
 
Download
img_9412 2_resize
 
Download
img_9411 2_resize
 
Download
img_9410 2_resize
 
Download
img_9409 2_resize
 
Download
img_9408 2_resize
 
Download
img_9406 2_resize
 
Download
img_9405 2_resize
 
Download
img_9404 2_resize
 
Download
img_9403 2_resize
 
Download
img_9401 2_resize
 
Download
img_9400 2_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery