RSS

การอบรมหลักสูตร "มาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์"
ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 กรฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร มาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2565 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้า ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และ ดร.นฤดม นวลขาว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย 

สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรวิทยากับระบบคุณภาพ มาตรวิทยาและการจัดการเครื่องมือ และความไม่แน่นอนในการวัดเบื้องต้น ซึ่งจัดออบรมระหว่างวันที่ 6 - 7 กรฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery