RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมืองานพัฒนาภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

          วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน และงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุม บันทึกข้อตกลง ความร่วมมืองานพัฒนาภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

           สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง   ซึ่งหน้าที่การดำเนินงานภายใต้ MOU ฉบับนี้ ประกอบด้วย 1)งานพัฒนาภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ มีหน้าที่ดำเนินงาน และพัฒนาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ และนโยบาย ของมหาวิทยาลัยตนเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือแต่ละแห่ง มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ของมหาวิทยาลัยของตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือสู่ความเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทของตนเอง 3)งานพัฒนาภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือแต่ละแห่ง โดยส่งเสริมการศึกษาดูงานระหว่างกัน การให้ข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน  CEFR รวมทั้งรับฟังแนวทางการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะของแต่ละแห่ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษ ร่วมกัน

 

Back
img_3884_resize
 
Download
img_3883_resize
 
Download
img_3882_resize
 
Download
img_3881_resize
 
Download
img_3878_resize
 
Download
img_3877_resize
 
Download
img_3875_resize
 
Download
img_3872_resize
 
Download
img_3871_resize
 
Download
img_3869_resize
 
Download
img_3868_resize
 
Download
img_3867_resize
 
Download
img_3866_resize
 
Download
img_3865_resize
 
Download
img_3864_resize
 
Download
img_3863_resize
 
Download
img_3862_resize
 
Download
img_3860_resize
 
Download
img_3859_resize
 
Download
img_3858_resize
 
Download
img_3857_resize
 
Download
img_3855_resize
 
Download
img_3852_resize
 
Download
img_3851_resize
 
Download
1629776336694_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery