RSS

การบรรยายพิเศษ "Education Managemnt towards the New World Context" 
การจัดการศึกษาในอนาคตที่เหมาะสมกับบริบทจังหวัดกำแพงเพชร

    วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context (การจัดการศึกษาในอนาคตที่เหมาะสมกับบริบทจังหวัดกำแพงเพชร) โดยมี Dr.Kevin F.F. Quigley ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

    ภายในกิจกรรม ได้มีการนำเสนอบริบทการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากดำเนินการอภิปรายเรื่อง "การจัดการศึกษาในอนาคตที่เหมาะสมกับบริบทจังหวัดกำแพงเพชร"

   การบรรยายพิเศษนี้ เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ "Global Perspective and Leadership in the Northern Rajabhat" จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อได้แนวทางในการจัดกิจกรรมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การพัฒนาชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนตามแผนกพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้หน่วยงานด้านการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กร และชุมชน ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เป็นไปในทิศทาง และเป้าหมายเดียวกัน เกิดการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น

 

 

Back
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery