RSS

การบรรยายพิเศษ "Education Managemnt towards the New World Context" 
การจัดการศึกษาในอนาคตที่เหมาะสมกับบริบทจังหวัดกำแพงเพชร

    วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context (การจัดการศึกษาในอนาคตที่เหมาะสมกับบริบทจังหวัดกำแพงเพชร) โดยมี Dr.Kevin F.F. Quigley ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

    ภายในกิจกรรม ได้มีการนำเสนอบริบทการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากดำเนินการอภิปรายเรื่อง "การจัดการศึกษาในอนาคตที่เหมาะสมกับบริบทจังหวัดกำแพงเพชร"

   การบรรยายพิเศษนี้ เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ "Global Perspective and Leadership in the Northern Rajabhat" จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อได้แนวทางในการจัดกิจกรรมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การพัฒนาชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนตามแผนกพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้หน่วยงานด้านการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กร และชุมชน ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เป็นไปในทิศทาง และเป้าหมายเดียวกัน เกิดการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น

 

 

Back
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery