RSS

เยาวชน  ASEAN Young Leaders มรภ.กำแพงเพชร เข้าเยี่ยมคาราวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำเยาวชน ASEAN Young Leaders ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนักเรียนในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 22 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ สถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย โดยมี Ms. Tran Thi Thu Trang, Head of Political Section ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย Mr. Nguyen Tien Cuong, First Secretary และ Mr. Tran Thanh Tuan, Second Secretary.

           สำหรับการเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของประเทศเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนกับการพัฒนาเยาวชน รวมถึงรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนและรู้จักประเทศเวียดนามมากขึ้น

           ในการนี้ Ms. Tran Thi Thu Trang ได้กล่าวถึงบทบาทของเวียดนามในการเป็นประธานอาเซียน ว่า ประเทศเวียดนามเน้นการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีบทบาทในการรักษาและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของอาเซียนร่วมกัน โดยเน้นการพัฒนาภูมิภาคร่วมกันให้เกิดความยั่งยืน การสร้างคุณค่าอาเซียน ความปลอดภัยในภูมิภาคและการสร้างสรรค์สังคมอาเซียนสู่ความเป็นสากลที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นอาเซียนไว้เช่นเดิม นอกจากนี้ จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างภูมิภาคอาเซียนด้วยกันและการแลกเปลี่ยนกับภูมิภาคอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาในทุกด้าน มีศักยภาพและคุณภาพทัดเทียมภูมิภาคอื่นๆ โดย Ms. Tran Thi Thu Trang ได้เน้นย้ำให้เยาวชนอาเซียนรุ่นใหม่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้เน้นเพียงการเรียนจากห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่คือการเรียนรู้จากหลากหลายช่องทาง การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และการเปิดรับเพื่อนต่างชาติ เป็นต้น

          โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย ยินดีช่วยประสานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนอาเซียน ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างมุ่งมั่น

 

ภาพ: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพร
ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

 

 

 

Back
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery