RSS

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป
ด้วยระบบ 8NRJ MOOC 

     วันที่ 18 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป ด้วยระบบ 8NRJ MOOC ผ่านระบบออนไลน์
---
     ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นรุตม์ บุตรพลอย ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวรายงานว่า การพัฒนาแพลตฟอรมหลักสูตรการการเรียนสอนการสอนออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง มีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้
- ส่งเสริมให้มีการผลิตรายวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบ MOOCs หรือการจัดการสอนออนไลน์ในรูปแบบอื่นที่อยู่ในระบบคลังหน่วยกิตและเก็บสะสมได้
- ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ปิดสอนในรูปแบบต่างๆ ข้ามสถาบันได้
- ส่งเสริมให้ผู้เรียน Pre-Universities สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในรูปแบบต่างๆ ข้ามสถาบันและสะสมในระบบคลังหน่วยกิตได้
- ส่งเสริมให้สามารถใช้หน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันที่มีความร่วมมือ ให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรของสถาบันที่ศึกษาสังกัดได้
- ส่งเสริมให้มีการนำรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ลงทะเบียนข้ามสถาบันไปสะสมในระบบคลังหน่วยกิตได้
โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้พัฒนาระบบ 8NRJ MOOC เพื่อรองรับแพลตฟอร์มออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จึงได้จัดกิจกรรมอบรนี้ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรที่เป็นผู้จัดทำรายวิชาในแต่ละมหาวิทยาลัย สามารถใช้เครื่องมือในแพลตฟอร์มดังกล่าว และนำไปพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ และนำเนื้อหาออนไลน์เข้าสู่ระบบได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีนายวันเฉลิม พูนใจสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากร
---
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า องค์ประกอบของบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป ตามข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง จะต้องดำเนินการดังนี้
1. จัดทำรายละเอียดของรายวิชาที่มีคำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนการสอน และกำหนดการสอนตลอด 15 สัปดาห์
2. ผู้สอนให้คำแนะนำรายละเอียดของรายวิชาด้วยรูปแบบสื่อวีดีทัศน์
3. จัดทำสื่อที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบนำเสนอ
4. จัดทำเอกสารประกอบการสอนที่มีเนื้อหาครบถ้วน
5. จัดทำสื่อวีดีทัศน์บรรยายเนื้อหาการสอน
6. มีแบบทดสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
7. มีวุฒิบัตร ออกโดยแต่ละหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อกำหนดว่าผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลอย่างน้อย60% เป็นต้น
8. มีแบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์
     โดยคาดว่าจะเปิดให้ใช้ระบบ 8NRJ MOOC ในเดือนมิถุนายน 2567 นี้

Back
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery