RSS

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม KPRU”

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม KPRU” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการดำเนินการขยายผลมาจากการประชุมอธิการบดีและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้

          1.เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ เชิงเหตุผล และทักษะการสื่อสาร และสามารถใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาท้องถิ่น

          2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

          3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้กระบวนการทำงานผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างวัฒนธรรมทางสังคม

          4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดี และถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตมั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ อาชีพ และเป็นพลเมืองดี ที่มีระเบียบวินัย

          จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุพรรณณิการ์ ชั้น3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_3385_resize
 
Download
img_3384_resize
 
Download
img_3383_resize
 
Download
img_3382_resize
 
Download
img_3381_resize
 
Download
img_3376_resize
 
Download
img_3375_resize
 
Download
img_3372_resize
 
Download
img_3369_resize
 
Download
img_3366_resize
 
Download
img_3363_resize
 
Download
img_3361_resize
 
Download
img_3358_resize
 
Download
img_3356_resize
 
Download
img_3355_resize
 
Download
img_3354_resize
 
Download
img_3353_resize
 
Download
img_3352_resize
 
Download
img_3351_resize
 
Download
img_3350_resize
 
Download
img_3349_resize
 
Download
img_3346_resize
 
Download
img_3345_resize
 
Download
img_3344_resize
 
Download
img_3343_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery