RSS

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม KPRU”

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม KPRU” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการดำเนินการขยายผลมาจากการประชุมอธิการบดีและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้

          1.เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ เชิงเหตุผล และทักษะการสื่อสาร และสามารถใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาท้องถิ่น

          2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

          3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้กระบวนการทำงานผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างวัฒนธรรมทางสังคม

          4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดี และถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตมั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ อาชีพ และเป็นพลเมืองดี ที่มีระเบียบวินัย

          จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุพรรณณิการ์ ชั้น3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_3337_resize
 
Download
img_3336_resize
 
Download
img_3335_resize
 
Download
img_3330_resize
 
Download
img_3326_resize
 
Download
img_3324_resize
 
Download
img_3323_resize
 
Download
img_3321_resize
 
Download
img_3320_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery