RSS

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล

          วันที่ 4 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดี นายแพทย์ธวัชชัย  เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นพยาน และ ดร.นำพิชญ ธรรมหิเวศน์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตบุคลาการสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของระบบบริการสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้ดำเนินการจัดการศึกษาหลัก ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านการให้ข้อมูลความต้องการบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 ถึง 3 เมษายน 2567  

ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery