RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2567

      โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) "กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์" โดยศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2567 จำนวน 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ รองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2567 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมความเลิศด้านโลจิสติกส์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
---
        โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมต้อนรับ นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานที่สำหรับใช้ในการจัดประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย และตรวจเยี่ยมกิจกรรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร "ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1" ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ณ อาคารปฏิบัติงานคลังสินค้า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
---
         และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับโอกาสเข้าร่วมต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ และเยี่ยมชมการสาธิตอาชีพของผู้ผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Back
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery