RSS

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ในการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

        วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีในการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อรับทราบถึงการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น และ 3) ด้านการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนชุมชน/โรงเรียนเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าไปพัฒนา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ปีงบประมาณ 2564 ในด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% มีการจัดสอบวัดประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ มีระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ จัดกิจกรรมและการบริการนักศึกษาแบบออนไลน์ ทั้งนี้มีมาตรการเยียวยานักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้แก่ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ตามนโยบายของกระทรวง อว.  ยกเว้นค่าปรับล่าช้า สนับสนุนทุนการศึกษา ลดค่าหอพัก ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนหมู่บ้านในพื้นที่บริการ 20 หมู่บ้าน และมีตำบลเป้าหมายในการพัฒนาตามโครงการ U2T จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก รวม 60 ตำบล  ด้านการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด มีการขยายผล “วิศวกรสังคม KPRU” ได้ 1,127 คน มหาวิทยาลัยพัฒนารายวิชา “วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ”เป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และ สป.อว. ได้เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 260 เตียง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 198 เตียง

       ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาภารกิจด้านต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมในศักยภาพของผู้บริหาร คณาจารย์  และนักศึกษาในการบริหารจัดการพันธกิจของมหาวิทยาลัยในห้วงสถานการณ์โควิดได้อย่างเป็นอย่างดี

 

 

Back
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery