RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการประกาศเกียรติคุณ
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

 
     วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงาน BETTER THAILAND การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยมีนางสาวศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้อง Eternity Ballroom ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ ถนนรางน้ำฯ กรุงเทพฯ
 
     ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี ขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 “ด้านการพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะสูงตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่หรือท้องถิ่น ผลงาน : การพัฒนาบัณฑิตเพื่อยกระดับทักษะขั้นสูงด้านโลจิสติกส์ สู่การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก"
 
    ภายในงาน นางสาวศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. บรรยายพิเศษ หัวข้อ ”การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน“ พิธีมอบรางวัลผลงานสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 รางวัลผลงานสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 และรางวัลการสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
  - General Education for ALL
  - การนำ Skill Mapping ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  - การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของประเทศไทย
  - การผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน Semiconductor and Advanced Electronics ผ่านกลไก Higher Education Sandbox
  - การยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้การรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ เป็นต้น
 
     รมต.อว. กล่าวว่า ในปัจจุบันเราทุกคนกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน เช่น ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัย คนในวัยทำงานลดลง คนในวัยเรียนก็ลดลง รวมถึงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากเราปรับตัวไม่ทันจะทำให้เสียโอกาสในการแข่งขัน ความท้าทายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเด็กจบมาแล้วมีทักษะไม่ตรงตามความต้องการของตลาด มีทักษะที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง คนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยลดลง รวมถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบการศึกษาของคนในประเทศ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีการปรับตัวและพัฒนาดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น นี่จึงเป็นที่มาของการจัดทำการปฏิรูปอุดมศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้แบ่งนโยบายการปฏิรูปออกเป็น 4 เป้าหมายสำคัญ หรือเรียกง่ายๆ ว่า 2 ลด 2 เพิ่ม คือ ลดภาระ ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มทักษะ และเพิ่มโอกาส
Back
มรภ.กพ. รับการประกาศเกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
 
Download
มรภ.กพ. รับการประกาศเกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
 
Download
มรภ.กพ. รับการประกาศเกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
 
Download
มรภ.กพ. รับการประกาศเกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
 
Download
มรภ.กพ. รับการประกาศเกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
 
Download
มรภ.กพ. รับการประกาศเกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
 
Download
มรภ.กพ. รับการประกาศเกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
 
Download
มรภ.กพ. รับการประกาศเกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery