RSS

ค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563

 

          งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

          วันที่ 21 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

          กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้ชีวิต ตลอดจนการออกบริการวิชาการชุมชนร่วมกัน เป็นการพัฒนาบัณฑิตต่างชาติให้รู้จักการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม มีความรักความสามัคคี และความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษาต่างชาติด้วยกัน โดยมีนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 30 คน และนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม

          สำหรับรูปแบบกิจกรรมในปีนี้เน้นการบริการวิชาการชุมชนภายใต้แนวคิด “พลักนักศึกษาต่างชาติ สร้างสรรค์สังคมไทย” ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา และกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง

 

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
ค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563
 
Download
ค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563
 
Download
ค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563
 
Download
ค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563
 
Download
ค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563
 
Download
ค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563
 
Download
ค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563
 
Download
ค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563
 
Download
ค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563
 
Download
ค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563
 
Download
ค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery