RSS

การบรรยายพิเศษ Leadership in Time of Crises

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Leadership in Time of Crises  (ภาวะผู้นำในสภาวะวิกฤติ) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมี Dr. Kevin F.F. Quigley ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรบรรยาย

     การบรรยายพิเศษนี้ เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ "Global Perspective and Leadership in the Northern Rajabhat"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำให้เหมาะสมกับบริบทโลกและมีมุมมองใหม่ในการนำการบริหาร เพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนาอุดมศึกษาที่สอดรับกับพันธกิจและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

Back
การบรรยายพิเศษ Leadership in Time of Crises
 
Download
การบรรยายพิเศษ Leadership in Time of Crises
 
Download
การบรรยายพิเศษ Leadership in Time of Crises
 
Download
การบรรยายพิเศษ Leadership in Time of Crises
 
Download
การบรรยายพิเศษ Leadership in Time of Crises
 
Download
การบรรยายพิเศษ Leadership in Time of Crises
 
Download
การบรรยายพิเศษ Leadership in Time of Crises
 
Download
การบรรยายพิเศษ Leadership in Time of Crises
 
Download
การบรรยายพิเศษ Leadership in Time of Crises
 
Download
การบรรยายพิเศษ Leadership in Time of Crises
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery