RSS

สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 1 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ผู้แทนจากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติและผู้ร่วมงาน จากนั้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา  ตันตโยทัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต  แดนสีแก้ว คณะทำงานผู้ตรวจเยี่ยมได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม และอาจารย์ ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้บรรยายสรุปกิจกรรมและการดำเนินงานของสถาบันตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ปีที่ 2 หลังจากนั้นคณะผู้ตรวจเยี่ยมได้ศึกษาเอกสาร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องทำงานของผู้บริหารและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เยี่ยมชมหอพัก ห้องสมุดและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2563 และขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.kpru.ac.th/ หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย สอบถามข้อมูลได้ที่ 055 706 555

Back
img_9996_resize
 
Download
img_9988_resize
 
Download
img_9987_resize
 
Download
img_9986_resize
 
Download
img_9985_resize
 
Download
img_9984_resize
 
Download
img_9983_resize
 
Download
img_9982_resize
 
Download
img_9981_resize
 
Download
img_9980_resize
 
Download
img_9979_resize
 
Download
img_9978_resize
 
Download
img_9976_resize
 
Download
img_9975_resize
 
Download
img_9974_resize
 
Download
img_9972_resize
 
Download
img_9970_resize
 
Download
img_9969_resize
 
Download
img_9967_resize
 
Download
img_9966_resize
 
Download
img_9965_resize
 
Download
img_9964_resize
 
Download
img_9963_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery