RSS

"คืนชีวิตให้แผ่นดิน" 

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"  โดยมีนายวิชญ์ภาส ชัยเดโช วิทยากรอิสระ นักพูดในการสร้างแรงบันดาลใจ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)

Back
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery