RSS

        มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

        วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมกับนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ลงนามร่วมกัน ซึ้งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความร่วมมือทางวิชาการ
        1.1 หน่วยงานทั้งสองจะร่วมกันจัดทำหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุข
        1.2 ร่วมงานทั้งด้านการบริการวิชาการในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และอื่นๆ ตามศักยภาพของหน่วยงานทั้งสอง
2. ระยะเวลาความร่วมมือ
          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สองฝ่ายได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565
3. ข้อผูกพันทางกฎหมาย
          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็นเพียงการแสดงเจตนาร่วมทั้งสองฝ่าย อันเป็นข้อตกลงทั่วไปในการดำเนินงาน และอาจมอบหมายให้ผู้ประสานงานดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ ไม่มีผลผูกพัน ทางกฎหมายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

                                                                                                                                                ภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a0259 2
 
Download
1k8a0256 2
 
Download
1k8a0245 2
 
Download
1k8a0241 2
 
Download
1k8a0237 2
 
Download
1k8a0234 2
 
Download
1k8a0233 2
 
Download
1k8a0232 2
 
Download
1k8a0231 2
 
Download
1k8a0229 2
 
Download
1k8a0226 2
 
Download
1k8a0219 2
 
Download
1k8a0218 2
 
Download
1k8a0217 2
 
Download
1k8a0215 2
 
Download
1k8a0212 2
 
Download
1k8a0207 2
 
Download
1k8a0206 2
 
Download
1k8a0203 2
 
Download
1k8a0201 2
 
Download
1k8a0199 2
 
Download
1k8a0196 2
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery