RSS

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้นำนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้นำนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 1 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

          กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้นำนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพหรือโรคทางจิตเวช รวมถึงมีทักษะการให้ความช่วยเหลือหรือการให้การปรึกษาเบื้องต้นแก่บุคลากรหรือนักศึกษาที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต จนเกิดความเชื่อมโยงในการดูแลบุคลากรและนักศึกษาร่วมกับระบบสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษากลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ

Back
img_0830_resize
 
Download
img_0825_resize
 
Download
img_0819_resize
 
Download
img_0814_resize
 
Download
img_0813_resize
 
Download
img_0812_resize
 
Download
img_0809_resize
 
Download
img_0806_resize
 
Download
img_0804_resize
 
Download
img_0803_resize
 
Download
img_0801_resize
 
Download
img_0800_resize
 
Download
img_0799_resize
 
Download
img_0798_resize
 
Download
img_0797_resize
 
Download
img_0794_resize
 
Download
img_0793_resize
 
Download
img_0791_resize
 
Download
img_0790_resize
 
Download
img_0789_resize
 
Download
img_0788_resize
 
Download
img_0787_resize
 
Download
img_0783_resize
 
Download
img_0779_resize
 
Download
img_0774_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery