RSS

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570
ฉบับปรับปรุง 2567 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567” กิจกรรมที่ 2 ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

 
          ?เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 ฉบับปรับปรุง 2567 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต รักษาราชการแทนอธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมที่ 2 ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 จำนวน 129 คน ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
          ? ช่วงบ่ายตัวแทนหน่วยงานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและเติมเต็มประเด็นต่างๆ ให้ครอบคลุมแผนของมหาวิทยาลัย
          ?ในระหว่างกิจกรรมมีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความประทับใจ เราจะอยู่และร่วมกันทำงานแบบพี่แบบน้อง เพื่อมหาวิทยาลัยของเรา?
        
Back
img_0730
 
Download
img_0711
 
Download
img_0709
 
Download
img_0699
 
Download
img_0693
 
Download
img_0691
 
Download
img_0687
 
Download
img_0683
 
Download
img_0572
 
Download
img_0561
 
Download
img_0530
 
Download
img_0522
 
Download
img_0518
 
Download
img_0515
 
Download
img_0511
 
Download
img_0510
 
Download
img_0508
 
Download
img_0503
 
Download
img_0500
 
Download
img_0493
 
Download
img_0491
 
Download
img_0382
 
Download
img_0357
 
Download
img_0354
 
Download
img_0222
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery