RSS

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มรภ.กำแพงเพชร จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน

          วันที่ 26 เมษายน 2566 ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดี รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สุทธิรา คำบุญเรือง รศ.ดร.สุนทรีย์ ดวงทิพย์ และ ดร.ชฎาพร โชติรฎาภา เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ในการดำเนินงานร่วมกันทั้งในด้านกิจกรรมทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน และการพัฒนานักศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการโลกในศตวรรษที่ 21 สำหรับความร่วมมือที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้เดินทางไปพบผู้บริหารของวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักศึกษา และยังมีการเดินทางเยี่ยมเยือนและพบกับผู้บริหาร ของวิทยาลัยฯ อีกหลายครั้งในแต่ละปี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้เดินทางไปจัดค่ายวิชาการภาษาไทย มีการรับนักศึกษา จากวิทยาลัยยูนนานมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตร 2+2 เป็นต้น

Back
img_9090
 
Download
img_9087
 
Download
img_9082
 
Download
img_9079
 
Download
img_9078
 
Download
img_9077
 
Download
img_9075
 
Download
img_9069
 
Download
img_9068
 
Download
img_9067_resize
 
Download
img_9065
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery