RSS

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-NET
วิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที 3

           วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที 3  โดยมี รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  วิทยากรโดย ครูลิลลี่ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านภาษาไทย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนและทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น และเพื่อร่วมกันพัฒนาผลคะแนนการสอบ O-NET ทุกรายวิชาให้เพิ่มขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,600 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a1283_resize
 
Download
1k8a1280_resize
 
Download
1k8a1276_resize
 
Download
1k8a1272_resize
 
Download
1k8a1265_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery