RSS

โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น ๓ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ประจำปี ๒๕๖๓" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธานในพิธี

สำหรับปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีผู้เกษียณอายุราชการ ๗ ท่าน ดังนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธงชัย  ช่อพฤกษา  คณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ  ธัชยะพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
นายชุน  ประสงค์ดี  งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
นางสาวศรีนวล  แยบกสิกิจ  สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของบุคลากร จึงได้จัดงานขึ้น เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ต่างทำงานด้วยความทุ่มเทแรงกาย แรงใจและสติปัญญา  ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เจริญรุ่งเรือง ล้วนแล้วแต่สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

Back
img_1032
 
Download
img_1030
 
Download
img_1026
 
Download
img_1023
 
Download
img_1020
 
Download
img_1018
 
Download
img_1016
 
Download
img_1013
 
Download
img_1010
 
Download
img_1006
 
Download
img_1001
 
Download
img_0992
 
Download
img_0990
 
Download
img_0986
 
Download
img_0966
 
Download
img_0957
 
Download
img_0941
 
Download
img_0933
 
Download
img_0925
 
Download
img_0920
 
Download
img_0917
 
Download
img_0903
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery