RSS

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน
การพัฒนาเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลและกระบวนการจัดทำ Digital Transcript


         วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลและกระบวนการจัดทำ Digital Transcript เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป

Back
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery