RSS

“ชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งสู่สากล ไปด้วยกัน”
Global Thai community sharing, Stronger…Together”

 

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งสู่สากล ไปด้วยกัน”“Global Thai community sharing, Stronger…Together” หรือ  GTC   จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีนายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวต้อนรับ

          กิจกรรม “ชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งสู่สากล ไปด้วยกัน” “Global Thai community sharing, Stronger…Together” หรือ  GTC  เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาประชากรอาเซียนสู่คุณภาพในบทบาทเวทีโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งสู่สากลผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครหมู่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมการพัฒนาชุมชนไปในแนวทางที่เป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลและเรื่องเล่าชุมชนไปยังเครือข่ายในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องด้วยชุมชนเอง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้คัดเลือกชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาเป็นชุมชนนำร่องในการจัดกิจกรรม เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่น และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ประกอบด้วยอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน และชาวบ้านจาก 21 ชุมชน

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพชร

Back
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง สู่สากล ไปด้วยกัน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery