RSS

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก มรภ.กำแพงเพชร

      วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 หลักสูตรออบแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก กิจกรรมสร้างความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานประกอบการกับหลักสูตร และกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง 29205 ห้องประชุมและสัมมนา อาคาร 29 (Design Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

         การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เป็นการจัดการหลักสูตร และเรียนการสอนแบบผสมกลมกลืนระหว่างการเรียนในห้องเรียน และการหาประสบการณ์ทำงานนอกห้องเรียนโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนตามรูปแบบที่เหมาะสมตามเนื้อหา ซึ่งการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมต่อการทำงาน และตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็นพันธกิจที่สำคัญของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญา การสร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม และคุณภาพ อย่างมีมาตรฐาน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ ประธานสาขาวิชาออบแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ ให้การดำเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทงานเป็นไปอย่างลุล่วง ภายในการสนับสนุนและการให้ความมือจากสถานประกอบการ ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ บี-สมาร์ท ปริ้นส์ สาขาพิษณุโลก, ร้านศรลัมพ์ไวนิล, ร้านพีพี คัลเลอร์ ทำป้าย, ร้านบุญยงค์กราฟฟิก, ร้าน Boom Boom Sport, ร้าน JB สติ๊กเกอร์ และร้าน Magic Design ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น สถานประกอบการด้านกราฟฟิกและการพิมพ์ ภายในจังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์ และนักศึกษา ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความมือ (MOU) การอบรมให้ความรู้สถานประกอบการเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน และการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อกำหนดอัตลักษณ์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต

Back
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก มรภ.กำแพงเพชร 2565
 
Download
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก มรภ.กำแพงเพชร 2565
 
Download
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก มรภ.กำแพงเพชร 2565
 
Download
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก มรภ.กำแพงเพชร 2565
 
Download
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก มรภ.กำแพงเพชร 2565
 
Download
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก มรภ.กำแพงเพชร 2565
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery