RSS

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563   

           เมื่อวันที่ 13 มกราคม รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดี ที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ดำเนินการปฏิบัติมาตลอด ใน 4 ประเด็น ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็นต่อมาคือความคืบหน้าของการทำวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ SCD Journal โดยจะเข้าสู่ระบบ ThaiJo เพื่อเตรียมออกวารสารเล่มแรก พร้อมกับมอบหมายงานผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 6 ภูมิภาค ประเด็นที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่จะร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องฐานข้อมูลระดับตำบลสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และประเด็นสุดท้าย เป็นข้อเสนอแนะจากองคมนตรีในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาเชิงพื้นที่  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 

Back
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery