RSS

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 1(151)/2563

          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 1(151)/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.) เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

          โดยในที่ประชุมได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง กับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับตำบลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์ข้อมูลวิชาการด้านวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสู่มรดกไทย โดยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Back
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 1(151)/2563
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 1(151)/2563
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 1(151)/2563
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 1(151)/2563
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 1(151)/2563
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 1(151)/2563
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery