RSS

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิด เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิด เรื่อง  ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ โดยมีพลเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

           งานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัยอันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวมตามยุทธศาสตราติและแผนปฏิรูปประเทศ

Back
สัมมนา เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ
 
Download
สัมมนา เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ
 
Download
สัมมนา เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ
 
Download
สัมมนา เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ
 
Download
สัมมนา เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ
 
Download
สัมมนา เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery