RSS

การอบรม "การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563"

          วันที่ 27 มกรากคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับหน่วยงานที่จะเข้าสมัครรับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย) กองพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร 
          สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) และเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในอาคารที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพชร 

Back
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery