RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมเบิกตัวนายกสภามหาวิทยาลัย เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จเพระเจ้าอยู่หัว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กล่าวแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมเบิกตัวผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จเพระเจ้าอยู่หัว โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กล่าวแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังเสร็จสิ้นพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ มีผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะ ศูนย์ สำนักของมหาวิทยาลัย มอบของขวัญและของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอีกด้วย

          ภายหลังเสร็จพิธี สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพชร

Back
img_2399
 
Download
img_2395
 
Download
img_2390
 
Download
img_2387
 
Download
img_2383
 
Download
img_2380
 
Download
img_2376
 
Download
img_2367
 
Download
img_2356
 
Download
img_2355
 
Download
img_2351
 
Download
img_2345
 
Download
img_2342
 
Download
img_2340
 
Download
img_2338
 
Download
img_2336
 
Download
img_2335
 
Download
img_2329
 
Download
img_2327
 
Download
img_2325
 
Download
img_2322
 
Download
1k8a2314
 
Download
1k8a2310
 
Download
1k8a2307
 
Download
1k8a2303
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery