RSS

สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชร

          วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวต้อนรับสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราการ ฯ และคณกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานบุคคล การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

          จากนั้นเวลา 11.00 น. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีเรื่องแจ้งในที่ประชุม ว่าด้วยการขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงชื่อเพื่อเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ นำข้อมูลดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  

Back
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
สาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชรภ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery