RSS
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  จังหวัดตาก
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้...
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้...
ตระการตาผ้าไทย อัตลักษณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญากำแพงเพชร โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
ตระการตาผ้าไทย อัตลักษณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญากำแพงเพชร โครงการพัฒนาและยกระด...
นำเสนอประกาศนโยบายการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564
นำเสนอประกาศนโยบายการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม มห...
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
พิธีมอบศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารท้องถิ่นตำบลท่าขุนราม อ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ตามโครงการ "การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน"
พิธีมอบศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารท้องถิ่นตำบลท่าขุนราม อ.กำแพงเพชร จ.กำ...
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช...
จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน
จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรก...
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  2563
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563
คณะวิทยาการจัดการและชมรมศิษย์เก่า KPRU ปันสุขให้นะ
คณะวิทยาการจัดการและชมรมศิษย์เก่า KPRU ปันสุขให้นะ
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "KPRU ปันสุขให้นะ"  ธารน้ำใจจากชาวราชภัฏกำแพงเพชรสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "KPRU ปันสุขให้นะ" ธารน้ำใจจากช...
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
ปฐมนิเทศวิศวกรสังคม ในโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ปฐมนิเทศวิศวกรสังคม ในโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ...
คัดเลือกผู้สมัคร โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คัดเลือกผู้สมัคร โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบา...
มรภ.กำแพงเพชร มอบหน้ากากอนามัย 5,300 ชิ้น ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร
มรภ.กำแพงเพชร มอบหน้ากากอนามัย 5,300 ชิ้น ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร
มรภ.กำแพงเพชร แจกแอลกอฮอล์เจลฟรี 4,000 ขวด
มรภ.กำแพงเพชร แจกแอลกอฮอล์เจลฟรี 4,000 ขวด
การประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดตาก
การประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคล...
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการฝึกอ...
โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม “ท่องเที่ยวตลาด 3 วิถี ที่ท่าขุนราม”
โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม “ท่องเที่ยวตลาด 3 วิถี ที่ท่าขุน...
MoU (ต่ออายุ) บันทึกความตกลง อบรมผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ ระหว่าง สนง.ขนส่กำแพงเชร กับ มรภ.กำแพงเพชร ประจำปี 2563
MoU (ต่ออายุ) บันทึกความตกลง อบรมผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ ระหว่าง สนง.ขนส่ก...
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที 3
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยม...
บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสังคม 2562
บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสังคม 2562
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 2562
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 25...
 รดน้ำดำหัว ชมรมอาสาพัฒนา มรภ.กพ (V.D.C. KPRU)
รดน้ำดำหัว ชมรมอาสาพัฒนา มรภ.กพ (V.D.C. KPRU)
พิธีส่งมอบโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่และตู้อบพลังงานทางเลือก และถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้นวัตกรรมฯ
พิธีส่งมอบโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่และตู้อบพลังงานทางเลือก แล...
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 
Powered by Phoca Gallery