RSS

โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

           วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประจำทุกปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ควบคู่กับการป้องกันภัยเชิงรุกอย่างเป็นระบบ และครบวงจรเพื่อสร้างความปลอดภัยสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดขึ้น ณ หอศิลปะดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและลดพฤติกรรมเสี่ยงให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งสร้างวินัยในเรื่องของการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

Back
img_9552_resize
 
Download
img_9551_resize
 
Download
img_9550_resize
 
Download
img_9547_resize
 
Download
img_9545_resize
 
Download
img_9542_resize
 
Download
img_9541_resize
 
Download
img_9540_resize
 
Download
img_9539_resize
 
Download
img_9536_resize
 
Download
img_9535_resize
 
Download
img_9534_resize
 
Download
img_9533_resize
 
Download
img_9532_resize
 
Download
img_9530_resize
 
Download
img_9529_resize
 
Download
img_9528_resize
 
Download
img_9527_resize
 
Download
img_9526_resize
 
Download
img_9525_resize
 
Download
img_9523_resize
 
Download
img_9520_resize
 
Download
img_9519_resize
 
Download
img_9518_resize
 
Download
img_9517_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery