RSS

ก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรหลังยุคโควิด

          วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรหลังยุคโควิด" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

           รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใช้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับตัวในการจัดทำหลักสูตรที่ทันกับความต้องการของผู้เรียน และมีความเหมาะสมกับตลาดแรงงานในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

           โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับข้อมูลและรับทราบทิศทางการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับคณะ ระดับสาขาวิชา และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a8890_resize
 
Download
1k8a8887_resize
 
Download
1k8a8885_resize
 
Download
1k8a8882_resize
 
Download
1k8a8879_resize
 
Download
1k8a8876_resize
 
Download
1k8a8871_resize
 
Download
1k8a8866_resize
 
Download
1k8a8865_resize
 
Download
1k8a8367_resize
 
Download
1k8a8364_resize
 
Download
1k8a8358_resize
 
Download
1k8a8352_resize
 
Download
1k8a8350_resize
 
Download
1k8a8339_resize
 
Download
1k8a8332_resize
 
Download
1k8a8327_resize
 
Download
1k8a8319_resize
 
Download
1k8a8314_resize
 
Download
1k8a8293_resize
 
Download
1k8a8286_resize
 
Download
1k8a8274_resize
 
Download
1k8a8272_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery