RSS

พิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น  ประจำปี  2562
และมอบเกียรติบัตร ช่อดอกไม้ แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่ 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

          วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 8) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม ในโอกาสนี้ได้มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น  ประจำปี  2562 ประกอบด้วย

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา  บุดสีทา
 2. อาจารย์ ดร.รัษฎากร วินิจกุล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ กันธา  
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น
 5. นายธวัชชัย แดงซิว
 6. นางสาวณิชารีย์ วุฒิชมภู
 7. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา         
 8. นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา
 9. นางพรวิลัย วัฒนศิริ
 10. นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง      

          นอกจากนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการคนใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แก่

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ สิงห์คง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา คามุนี              
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ
Back
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery