RSS

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
"พนักงานยุคใหม่ ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์ผลงาน บริการที่เป็นเลิศ"

          วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08:30 น. - 16:30 น. ที่ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน "พนักงานยุคใหม่ ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์ผลงาน บริการที่เป็นเลิศ" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธี วิทยากรโดยคุณพรวรินทร์   นุตราวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 (วช.) ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนเรียนรู้ความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อผู้รับบริการเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการตามมาตรฐานขององค์กรหรือเหนือกว่าความคาดหมาย  ให้สามารถมีมุมมองทัศนคติที่ดีต่อการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานบริการและองค์กร สามารถจัดการทางอารมณ์รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่นในการทำงานบริการให้เป็นเลิศได้ ปรับวิธีการทำงานด้านบริการให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุน และให้บริการที่เป็นประโยชน์ของนักศึกษาอย่างแท้จริง 

Back
img_9473_resize
 
Download
img_9469_resize
 
Download
img_9466_resize
 
Download
img_9459_resize
 
Download
img_9458_resize
 
Download
img_9456_resize
 
Download
img_9454_resize
 
Download
img_9451_resize
 
Download
img_9450_resize
 
Download
img_9447_resize
 
Download
img_9445_resize
 
Download
img_9443_resize
 
Download
img_9441_resize
 
Download
img_9438_resize
 
Download
img_9437_resize
 
Download
img_9435_resize
 
Download
img_9432_resize
 
Download
img_9420_resize
 
Download
img_9418_resize
 
Download
img_9406_resize
 
Download
img_9392_resize
 
Download
img_9389_resize
 
Download
img_9387_resize
 
Download
img_9382_resize
 
Download
img_9366-5_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery