RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงพชรรับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบในภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์ หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีหน่วยงานที่รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 37 หน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ส่วนราชการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาครัฐสู่มาตรฐานสากล  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Back
มรภ.กำแพงพชรรับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบในภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
Download
มรภ.กำแพงพชรรับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบในภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
Download
มรภ.กำแพงพชรรับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบในภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
Download
มรภ.กำแพงพชรรับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบในภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
Download
มรภ.กำแพงพชรรับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบในภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery