RSS

โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น ๓ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ประจำปี ๒๕๖๓" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธานในพิธี

สำหรับปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีผู้เกษียณอายุราชการ ๗ ท่าน ดังนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธงชัย  ช่อพฤกษา  คณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ  ธัชยะพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
นายชุน  ประสงค์ดี  งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
นางสาวศรีนวล  แยบกสิกิจ  สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของบุคลากร จึงได้จัดงานขึ้น เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ต่างทำงานด้วยความทุ่มเทแรงกาย แรงใจและสติปัญญา  ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เจริญรุ่งเรือง ล้วนแล้วแต่สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

Back
1k8a0986
 
Download
1k8a0983
 
Download
1k8a0981
 
Download
1k8a0975
 
Download
1k8a0972
 
Download
1k8a0970
 
Download
1k8a0859
 
Download
img_1194
 
Download
img_1184
 
Download
img_1181
 
Download
img_1118
 
Download
img_1114
 
Download
img_1112
 
Download
img_1077
 
Download
img_1074
 
Download
img_1070
 
Download
img_1066
 
Download
img_1063
 
Download
img_1060
 
Download
img_1049
 
Download
img_1048
 
Download
img_1045
 
Download
img_1043
 
Download
img_1041
 
Download
img_1035
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery