RSS

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

           วันที่ 20 มกราคม 2564 ผศ.รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

           โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับผลการประเมินฯ ด้วยคะแนน 91.90  โดยการประเมินจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง

            สำหรับในปีงบประมาณ 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีกำหนดการเข้ารับการประเมินฯ ดังนี้

           1 ก.พ. - 31 มี.ค. 64  ลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน

           1 เม.ย. - 31 พ.ค. 64 เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

           1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64 เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

           สิงหาคม 2564 ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน

Back
img_9643_resize
 
Download
img_9642_resize
 
Download
img_9641_resize
 
Download
img_9640_resize
 
Download
img_9636_resize
 
Download
img_9633_resize
 
Download
img_9632_resize
 
Download
img_9631_resize
 
Download
img_9630_resize
 
Download
img_9629_resize
 
Download
img_9627_resize
 
Download
img_9626_resize
 
Download
img_9624_resize
 
Download
img_9623_resize
 
Download
img_9622_resize
 
Download
img_9621_resize
 
Download
img_9620_resize
 
Download
img_9619_resize
 
Download
img_9618_resize
 
Download
img_9617_resize
 
Download
img_9616_resize
 
Download
img_9615_resize
 
Download
img_9614_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery