RSS

การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน


          วันที่ 20 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรม เรื่อง  “การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก  สำหรับบุคลากร สายสนับสนุน”  ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)  โดยมีรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เรื่อง  “การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก  สำหรับบุคลากร สายสนับสนุน” และมี ดร.มะลิวัลย์  รอดกำเหนิด  ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงานว่าการจัดกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  มีความรู้  ความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะ  สามารถจัดทำการวิเคราะห์สมรรถนะได้อย่างถูกต้อง  เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติหลักได้อย่างถูกต้อง  และมีคุณภาพ  โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 8 คน ในรุ่นที่ 1 และอยู่ในขั้นตอนการประเมินสมรรถนะรุ่งที่ 2 จำนวน 13 คน และมีผู้จัดส่งการวิเคราะห์ค่างานแล้ว จำนวน 8 คน

                 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สายสนับสนุน  (PC)  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  และพนักงานราชการ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

Back
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery